Bejelentkezés az oldal szerkesztői felületére

A belépés az oldal szerkesztői számára van fenntartva. Ha Ön nem az oldal szerkesztője és nem rendelkezik hozzáféréssel, ne próbáljon meg belépni az oldalra. Szélsőséges esetben az IP címe automatikusan kitiltásra kerülhet és nem tudja megtekinteni az weboldal tartalmát.

Ha van hozzáférése, de elfelejtette a jelszavát, kattintson az űrlap alján található linkre. Az e-mail cím, vagy a felhasználó név megadása után, a felhasználóhoz rendelt e-mail címre érkezik egy levél, melyben le van írva, hogy mit kell tenni.

 

 

ÓVODANYITOGATÓ NYÍLT NAP

 

 

BETEKINTÉST NYERHETNEK AZ ÉRDEKLŐDŐ CSALÁDOK A GÖDÖLLŐI ÓVODA TAGÓVODÁINAK

ÉLETÉBE

 

2024.04.22. hétfő, 04.23. kedd és 04.24. szerda napokon

09:00-12:00 óra között,

valamint 15:00-17:00 óra között

 

 

VÁRJUK SZERETETTEL ÖNÖKET!

                                                          Óvodavezetés

 

 

 

FELHÍVÁS A 2024/2025. KÖZNEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

Az óvodai felvételi beiratkozás benyújtásának időpontja:

2024.április 22-26-ig.

Gödöllői Óvoda felvételi körzete

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai felvételre irányuló beiratkozásra 2024/2025. köznevelési évre vonatkozóan 2024. április 22-26-ig terjedő időszakban a Gödöllői Óvoda által biztosított elektronikus felületenáprilis 22-étől  Jelentkezési lap kitöltésével van lehetőség, amely az alábbi honlapon érhető el: www.godolloiovoda.hu

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése értelmében azok a gyermekek, akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesznek részt. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett felhívásban meghatározott időpontban.

A lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda utca szerinti körzet beosztását jelen felhívás melléklete tartalmazza. A Gödöllői Óvoda és tagóvodái körzetei Gödöllő város honlapján is megtekinthetőek. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bek. h) pontjában foglalt rendelkezések alapján az óvodai felvételről legkésőbb 2024. május 28. napjáig értesítést küld a Gödöllői Óvoda Igazgatója.

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet 20.§ (3) bekezdésében (továbbiakban: rendelet) foglalt rendelkezések alapján az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében  a szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) a  Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Az a szülő, aki a fentiekben részletezett okok miatt felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól 2024. április 15-ig nyújthatja be kérelmét a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalához. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.

A rendelet 20.§ (2c) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, három éves kort betöltött, valamint az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerinti harmadik életévét be nem töltött gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47.§.-ában foglaltak alapján  a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet. A szakértői véleményben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően az önkormányzati óvoda fogadja az SNI-s gyermekeket. A gyermek, tanuló érdekében az illetékes tankerületi központ kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Az illetékes tankerületi központ dönt a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával, a logopédiai ellátással, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet 51.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében, amennyiben a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti

a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot,

(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.

Amennyiben a szülő az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.-38.§/1/bekezdésben foglalt rendelkezések alapján az óvoda döntése intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést

a) jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

Települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző járhat el.

2. Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt  az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre távozás bejelentése oldalról közvetlenül letölthető. Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztálya részére továbbítandó. 1363 Budapest, Pf.19.

 

Gödöllő, 2024. március 18.                                                                            Dr. Gémesi György András

 

Koronavírus tájékoztató

,,Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Kedves Anyukám, Apukám!

Kedves Anyukám, Apukám!

„Én az óvodában töltöm életem részét, kicsi vagyok ezért nyugalomra, biztonságra van szükségem ahhoz, hogy megfelelően fejlődjek."

Ők ma gyerekek...

Ők ma gyerekek…………………
(Gondolatok a rohanó élet közepette)