1.png                                                                                     2.png

MAGUNKRÓL MINDENKINEK!

Szeretettel köszöntjük a GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA honlapján!

Óvodánk a Gödöllői Zöld Óvoda nevet viseli. Felvételi körzetünk a város máriabesnyői részét foglalja magába. Nyolc csoporttal működő önkormányzati óvodánk új, korszerű épületben működik. Épületünk akadálymentesített. A „Zöld Óvoda” minősítő címet 2016-ban harmadik alkalommal nyertük el.
Madárbarát óvoda vagyunk.
Épületünk adottságait kihasználva olyan tárgyi környezetet alakítunk ki, amely természet közeli, praktikus, helyi sajátosságokat tükröz. A csoportszobák egyéni hangulatúak, számos játékra, felfedezésre, kipróbálásra, gyakorlásra való eszközzel, anyaggal berendezett. Udvari játékaink környezetbarát anyagból készültek, és megfelelő teret adnak a gyerekek játszásához.
Tágas és sokféle eszközzel felszerelt tornatermünk hozzájárul a gyermekek mozgásfejlődéséhez, valamint alkalmas szakmai konferenciák lebonyolítására, és egyéb kulturális rendezvények szervezésére.
Az egyéni fejlesztő szoba a logopédiai foglalkozásokra, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus egyéni fejlesztő foglalkozásaira alkalmas.
Sószobánk esztétikusan kialakított helyiség, mely felszereltségének köszönhetően minden óvodai tevékenységre lehetőséget ad pl. játékra, mozgásra, rajzolásra stb. A gyerekek szervezetének természetes megerősítésére, légúti problémák tüneteinek enyhítésére szolgál.
Integráltan folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése.
Környezeti adottságaink elősegítik, hogy óvodánkban a gyerekek, a szülők és a munkatársak egyaránt felszabadultan, biztonságban érezzék magukat. Mindehhez derűs, nyitott légkört teremtünk, mindent elkövetünk, hogy biztonságban érezzék magukat, bizalommal forduljanak az óvónőkhöz, dajkákhoz. Vegyes csoportjainkban lehetőséget adunk a szülős befogadásra.
A szülőket nélkülözhetetlen partnernek tekintjük, a nevelési problémákra közösen keressük a megoldást, számítunk véleményükre, segítő kritikájukra. Felkínáljuk számukra, hogy - a megfelelő szabályok betartásával - bármikor betekinthessenek óvodánk életébe.

Minderre garancia, hogy minden óvónőnk főiskolát, dajkáink dajkaképzőt végeztek, s hogy már volt óvodásaink is bizalommal, szeretettel bízzák ránk gyermekeiket.

3.jpg

Nevelési programunkról

Nevelési programunk neve D.O.B. azaz Differenciált óvodai bánásmód, - mely egy nemzetközileg is elismert óvodapszichológus - Dr. Hűvös Éva irányításával, 15 éves elméleti-gyakorlati kutatómunka során formálódott. Létrejöttének - az ország még néhány óvodájával együtt - mi is aktív részesei voltunk.

Alapelveink:

 • a nevelés folyamatos, mindenki felé irányuló és globális;
 • mindenki képes fejlődni és formálódni élete során;
 • a játszás a kisgyermek természetes korsajátos, globális, érési-tanulási aktivitása;
 • a nevelésben a valódi tudás az, amit a gyerek maga fejt meg, cselekvésein keresztül sajátít el és azt képes alkalmazni;
 • elfogadjuk a különbségeket, tiszteljük a másságot, tekintet nélkül: nemére, eredetére, hitére, kultúrájára, szociális helyzetére,
 • a fenntartható fejlődés egyet jelent környezetünk értékeinek megtartásával, a jövő generáció iránti felelősségünkkel;

Célunk egyszerű:

 • aktív, öntudatos gyerekek nevelése;
 • a szociális tanulás periódusában lévő gyereket képessé tenni a tudatos tanulásra;
 • a családdal együtt segíteni az egyéni fejlettségnek, képességnek, megfelelő, - önállóság, együttműködés - személyes autonómia fejlődését;
 • a gyerekek környezettudatos szemléletének és magatartásuknak megalapozása, a családokkal együttműködő szemléletalakítás.

Az alapelveknek, céloknak megfelelően döntöttünk a vegyes életkorú csoportok szervezése mellett – együtt játszhatnak, járhatnak testvérek, barátok, szomszédok, ismerősök.
Könnyebben elfogadják a másságot, megszokják a segítségnyújtás, elfogadás lehetőségét. Elkerülhetőek a kényszermentes együttműködések.
Több lehetőség teremthető a személyes kontaktusra, az odafigyelésre a felnőtt részéről, a felfedezésekre a gyerek részéről.

Óvodánkban arra törekszünk, hogy lehetőleg minden gyerek kíváncsi, aktív, kezdeményező és emocionálisan kiegyensúlyozott legyen. Ehhez nyugodt, biztonságos, harmonikus, esztétikus környezetet, önálló játszásához, fantáziájához megfelelő eszközöket, valóságban átélt élményeket biztosítunk. Önállóságra, a nyugodt, elmélyült cselekvés örömére, a kudarcok megismerésére, az együttműködés, a konfliktusok megoldásának megtanulására, az egymástól való tudás értékére kívánjuk felkészíteni őket.
Arra törekszünk, hogy számtalan természetes és személyes, egyedi helyzet álljon a gyerek rendelkezésére. Olyan, amelyben beszélgethetnek, rajzolhatnak, játszhatnak, újíthatnak, kísérletezhetnek és gyakorolhatnak szükségleteik szerint. A mese, a vers, a számok világa, az élmények, a szokásrendszer vagy a környezet megismerése nem merev korlátok közé szorított követelmény.

Kiindulópontnak tekintjük az önálló szabad játékot, amely ebben az életkorban a legfőbb tevékenysége a gyereknek. Tartalmazza, az egyéni élményeket, tapasztalatokat, sajátos tudást. Lehetőséget teremt a következmények nélküli kipróbálásra, segíti a megismerést, a gyakorlást az egyéni képességek fejlődését.

A vegyes életkorú csoport, a szabad játék lehetőséget teremt olyan helyzeteknek, amelyek külső kényszer nélkül segítik a felfedezést, az átélést, a megismerést.

A kultúra átadását az óvónők a 3-7 éves korú gyerekeknek legmegfelelőbb „helyzetekben” tervezik meg előre, és valósítják meg egy-egy gyerek egyéni érdeklődésének, aktivitásának megfelelően. Mindezek az óvónőknek tudatos felkészülést jelentenek, a csoport számára a műveltség területekkel való komplex foglalkozást.
Fontosnak tartjuk minden gyerek megfigyelését, megismerését, sajátos tudásuk felderítését. Így tapintatos segítségnyújtással- a gyerekkel együttműködve - bővülhet tudásuk sietség nélkül, saját tempójukban.

  4.jpg   5.jpg   6.jpg

- A gyűjtögetés az óvodások kedvelt tevékenysége és a játék kiegészítője. A környezet tevékeny korsajátos módja: amit meglát kézbe veszi, tapogatja, megfigyeli, közben tapasztalatokat gyűjt, csoportosít, számlál, érzékeli a környező világot, alkot belőle (rongyok, dobozok barkácsoláshoz, érdekes formájú kavicsok stb. ezekhez kapcsolható mesék, versek).

- A játékközpontú életmód számtalan óvodai élményt ad a gyerekeknek, amelyben megjelenhetnek az érzelmek, tapasztalatok is. (Mesék, állatok, fantáziában, könyvben, valóságban. Megjelenítés, felidézés, ismeretrendezés stb.) Minden egészséges gyerek kíváncsi, érdeklődő, erre alapozva biztosítjuk a felfedezés, élményszerzés lehetőségeit.

7.jpg   8.jpg   9.jpg

- Kommunikációs helyzetekben a szülők, gyerekek és más felnőttek kérdeznek, válaszolnak, vitatkoznak, megmutatnak vagy elmesélnek valamit (nyelvi humor, kifejezések, gondolkodás és megfogalmazás).

10.jpg

- Az autonómia igényli a szabadságot, a mozgást, fejleszti a tájékozódást. (Mozgás, játszás és egymásra figyelés összekapcsolása szobában, szabadban magas, rövid, a távol-közel tapasztalására sétákat, kirándulásokat szervezünk.)

10.jpg   12.jpg   13.jpg

16.jpg   15.jpg   17.jpg

- A tárgyak önálló használata része a szociális tanulásnak. (Formázáshoz agyag, gyurma, só, liszt, alakíthatóság, tapasztalatok. Ollók, nagyítók, zeneszerszámok önálló alkotások stb.)

18.jpg   19.jpg   20.jpg

Játékok önálló vagy társas használata a bennük rejlő variációk felfedezhetőek, változtathatóak. Megtapasztalható a siker, kudarc, erőfeszítés, javítás, saját élményű tanulásban (fejlesztő társas játékok, memória kártyák, dominó, malom, Labirintus stb.).

Minden gyerek kíváncsi és érdeklődő, ha számára ezt egy tartalmas környezet biztosítja.

Mi megteremtjük a feltételeket és bízunk a gyerekekben. A tevékenységek egymásba fonódása, a rugalmasan kezelhető heti és
napirenddel biztosítjuk a személyes, egyéni igényekhez igazodó feltételeket.

21.jpg   22.jpg   23.jpg

24.jpg   25.jpg   26.jpg

Az óvodai felvételt követően az új szülők:

Az óvodába való beiratkozáskor a szülő a gyerekével együtt lehetőséget kap az óvoda megtekintésére, az óvodai életbe való bepillantásra. Néhány szóban ismertetést kap az óvoda programjáról, ő is elmondhatja, hogyan képzeli el gyermeke óvodai életét.

 • Június közepén közös szülői összejövetelen tájékozódhatnak bővebben az óvoda programjáról, életéről, működéséről (Házirendjéről) – az óvoda vezetőjétől. Megismerhetik az óvónőket.
 • A nyár folyamán az óvónők felkeresik a családokat. Kölcsönös tájékozódást segítő „Beköszöntőt” és „Kérdőívet” adnak át, amelyek a gyerek megismerését is segítik. A gyerekkel együtt választhatnak óvodai jelet – a felkínált lehetőségekből. A saját megszokott környezetben az új felnőttekkel való ismerkedés nagyobb biztonságot nyújt.
 • Szeptember elején lehetőséget adunk a szülőnek, hogy gyermekével együtt többször belátogasson az óvodába, együtt ismerkedjenek az óvoda dolgozóival, a bent lévő gyerekekkel a környezettel.

Szeptemberben a már megismert és elfogadott jelével érkezhet a gyerek. Kérjük a szülőket, hogy az első időszakban a gyerek csak néhány órára és a szülővel vagy nagyszülővel érkezzen. Az első alkalmak hirtelen hihetetlen sok bizonytalan helyzetet idéznek elő a gyerekekben. Figyelnie kell az alig ismert felnőttre, az új környezetre, más szokásokra, saját szükségleteire.
Otthon már minden rezdülését értik – itt szavakban kellene megfogalmaznia kívánságait. Ezért előnyös (érzelmi biztonságot nyújtó), ha egy ismert felnőtt ottmarad a csoportban, csendesen figyel, nem avatkozik be, de jelenléte segíti a gyerek
tájékozódását.

A befogadás a gyerek igényeinek, szükségleteinek megfelelően, a szülők és az óvónők egyeztetetésének figyelembevételével történik.

Minden gyerekre vonatkozik akkor is, ha a nevelési év közben kezdi óvodai életét.

Óvodánk ünnepei, hagyományai, programjai

- Heti rendszerességgel szervezünk kisebb-nagyobb sétákat, kirándulásokat a közeli erdőbe, dombokra, kertekbe. Segít a tapasztalatszerzésben, a közvetlen környezet megismerésben, ha a családok beengedik a csoportot: állatokat megnézni vagy a kertbe szüretelni. Nemcsak mi gazdagodunk, hanem a szülő is: gyermeke és csoportja által formálódik az ő kapcsolata is környezetével.

28.jpg

- évente (ősszel vagy tavasszal) távolabbi autóbuszos kirándulást szervezünk: állatkert, repülőtér, skanzen stb.

29.jpg   30.jpg

- megismertetjük a gyerekeket a helyi nevezetességekkel: Kastély, Városi Múzeum, Könyvtár, Művészetek Háza, Tűzoltóság, Erzsébet park stb.,

31.jpg   32.jpg

- a városi Művészetek Háza szervezésében bábelőadásokat látogatunk vagy szervezünk az óvodába,
- fogadó családoknál állatok, veteményeskert megfigyelése.

33.jpg   34.jpg   35.jpg

 

36.jpgA természethez tartozó ünnepeink
„Zöld napok” - az évszakok változásához, eseményeihez kötődnek.

 • Állatok világnapja (október 04.)
 • A víz világnapja (március 22.)
 • A Föld napja (április 22.)
 • Madarak és Fák napja (május 10.)

Célunk, a ZÖLD napok eseményeivel, tevékenységeivel, az ünnepekre való készülődéssel a tágabb és szűkebb környezetünk megismerése, a természet felfedezése a gyerekekkel, ezáltal a növények és állatok tiszteletére, szeretetére, gondozására és védelmére nevelés.
A környezettudatos nevelést semmiképpen nem kampánymunkának gondoljuk, hanem óvodánk múltjában gyökerező elkötelezett, céltudatos, folyamatos tevékenységnek.
A természettel, környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek beépülnek a mindennapjainkba.
 

37.png

Minősített „Zöld óvoda” és Madárbarát óvodaként kiemelt hangsúlyt fektetünk a természetvédelemmel, fenntarthatósággal összefüggő feladatainkra.

- November végén minden csoport adventi koszorút készít, mellyel megkezdődik a decemberi ünnepekre való készülődés.

- Mikulás várását a csoportok közösen szervezik. A Mikulást keressük – ha az idő engedi – útjelzők segítségével a közeli erdőben. Egész évben maradandó élmény a gyerekek számára.

- Karácsonyi készülődést a szülőkkel közösen szervezzük. Munkadélutánon a szülők együtt
készítik el a gyerekek ajándékait, a karácsonyfa díszeit.

Lehetőség ez a szülőknek új technikák megismerésére, egymás közötti ötletezésre, saját készítésű tárgyakkal örömet szerezni a gyerekeiknek.

-A farsangi ünnepünk jellemezője a két napon át tartó mókázás, tánc, ügyességi verseny játékok, és a kisze báb égetés.

Március 15-én minden csoport megemlékező jelképet tűz a városi Petőfi szobor köré.

- A húsvéti készülődés már a tavasz jegyében történik: virágok-, madarak hajtogatása, tojásfestés, kiscsibék-, nyulak varrása, ragasztása, meglepetés ajándék készítése, „nyúl keresése”, néphagyományok felelevenítése.

38.jpg   39.jpg   40.jpg

42.jpg   41.jpg   43.jpg

- Az Anyák napja az anya-gyerek közti kapcsolat erősítését szolgálja, az ajándék, az ének, a kedveskedő vers előadásával.

- A gyereknapot - Óvoda-napunkat - minden csoport közösen együtt ünnepli egy szombat délutáni vigalommal.

A felnőttek gondoskodnak arról, hogy ez a nap más legyen, mint a többi.

A gyerekeknek különböző játéklehetőséget teremtünk (kézműves, mozgás, hagyományőrző játékok stb.), szórakoztató bemutatókat szervezünk, (ének, zene, tánc, torna, egészségmegőrző programok stb.). Fontossága, hogy ezt a napot a gyerek, a család, az óvoda dolgozói vidáman együtt tölthessék.

- Augusztus végén az iskolába menők egy kijelölt napon búcsúznak az óvodától, és az aznapra szervezett jelátadó délutánon, az újaknak átadják óvodás jelüket.

- Minden csoportban megünnepeljük a gyerekek születésnapját – a csoportszokásoknak megfelelően - ajándék, sütemény stb. Együtt örülhetnek az idő „múlásának”.

   44.jpg   45.jpg   

47.jpg   46.jpg

A szülők támogatásával, a hét egy napján vitamin napot tartunk. A nyers zöldségekből, gyümölcsökből a gyerekek közösen gyümölcssalátát, kompótot készíthetnek, ezzel is az egészséges táplálkozás szokásait alakítjuk ki.

Minden ünnepünk „nyitott”, a szülők előzetes egyeztetés után részt vehetnek ezeken. Kérjük is segítő részvételüket. Ezen kívül a szülők betekinthetnek a csoport életébe ünnepek nélkül, a hétköznapokon is.

Nyitottságunkból fakadóan a szülőknek több betekintési módjuk nyílik az óvoda életébe.

Ennek megvalósításába az óvoda a szülőket is bevonja a csoport információs tábláján kiírt tájékoztatókkal:

 • Tervezett programok, tevékenységek, lehetőségek a csoportban havonként
 • „Ami az elmúlt héten történt” itt tájékozódhatnak a szülők mivel foglalkoztak, ismerkedtek a gyerekek
 • „Ezen a héten gyűjtünk”:…..- aktualitás szerint
 • „Zöld hírek” – aktuális cikkekkel, programajánlókkal, meghívókkal, civil szervezetek prospektusaival a szülők figyelmének felhívása a környezettudatosság szemléletének alakításához.
   

A szülők számára felkínált kapcsolattartási formák:

Neveljünk együtt (szülői értekezlet)

 • negyedévente - közösen választott téma, filmelemzések, vitalehetőségek
 • évente egy alkalommal - külső szakember meghívása (iskolák képviselői, pszichopedagógus, gyógypedagógus, logopédus, orvos)

Fogadóóra

 • igény szerint, egyeztetve a szülővel: tájékozódás, tájékoztatás egy - egy eltelt időszakról,
 • iskolába menő gyerekek szüleivel – elképzelések, lehetőségek egyeztetése,
 • a gyerek körül adódó problémák esetén,
 • szociális vagy nevelés segítésére, szükséges esetekben.

Családlátogatás

 • intézménybe lépéskor tájékozódó-ismerkedő családlátogatás,
 • ha a szülő fogad és számára nem kényelmetlen, illetve gyermekvédelmi intézkedés esetén,
 • meghívásra, együtt a csoporttal, (kerti munka, szüret, állatok megtekintése, szülők munkahelyének meglátogatása stb.)
 • a gyermeküket ritkán óvodába kísérő szülőkhöz, a személyes kapcsolat fenntartása érdekében, vagy problémák esetén.

Célunk a szülőkkel való kölcsönös együttműködés, a velük együtt történő közös nevelés megvalósítása.

Városi programokról, lehetőségekről tájékoztatjuk a szülőket, de alkalmanként közös részvételt is szervezünk: pl. sportnapokon, egészséges életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos programokon.

49.jpg   50.jpg

Szolgáltatásaink:
Nevelőmunkánkat szakemberek bevonásával tesszük még hatékonyabbá. Alapszolgáltatás keretében az öt évet betöltött, tanköteles korú gyerekek logopédiai és ortopéd szűrében vesznek részt. A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (PMPSZ) szakembere a gyerekek logopédiai fejlesztését segíti. A szűrés és az ellátás az óvodában folyik.
A szülők is igényelhetik a PMPSZ központban. Címe: Gödöllő, Dózsa György út 69/a. Tel: (28) 410-454.

51.jpgIngyenes alapszolgáltatás: gyógytorna, hittan, Szülők által finanszírozott programok, lehetőségek: úszás, bábszínházi előadások, autóbuszos óvodai kirándulás, mikuláscsomag, biztosítás, fejlesztő füzetek

Óvodánkban 2003-ban alapítottuk meg a Szivárvány alapítványt. Ennek bevételeit gyerekjátékok, óvodai eszközök beszerzésére fordítjuk.

Bankszámla számunk: 65100266-11041128-00000000

Adószámunk: 18700372-1-13

Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük, látogasson el hozzánk. Győződjön meg személyesen mindarról, amit az előzőekben röviden ismertettünk, mert a valóság ettől sokszínűbb.

A Zöld Óvoda nevelőtestülete nevében:
Tiborczné Garai Katalin
Óvodavezető